Artikel afbeelding

Provincie werkt aan sterkere positie voor zelfstandig ondernemers

CDA-er Eddy van Hijum zet zich als gedeputeerde van de provincie Overijssel in voor de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid in onze regio. ZPN sprak hem over de groei van het aantal zp’ers en de middelen die de provincie inzet om hun positie te versterken.

Het aantal zelfstandig ondernemers is de laatste tien jaar heel hard gegroeid in deze regio. Eén op de zes ondernemers is tegenwoordig zp’er. Hoe verklaar jij die groei?

“Daar liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Door strengere wet- en regelgeving heeft een werkgever meer loonverplichtingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daardoor wordt een flexibele schil interessant. Als je het vanuit een negatief perspectief bekijkt, kan je stellen dat inhuur een vluchtroute is voor werkgevers. Maar er zit ook een positieve kant aan de groei. Veel zp’ers kiezen bewust voor het ondernemerschap vanwege de vrijheid van het zelfstandig bestaan.”

Wat doet de provincie om de positie van zelfstandigen te versterken?

“Ze vormen een groeiende groep binnen ons mkb-beleid. Daarom zijn subsidies en andere studie- en ontwikkelvoorzieningen steeds vaker toegankelijk voor zelfstandigen. Daarnaast hebben we natuurlijk regelmatig contact met ondernemers en belangenorganisaties zoals ZP-netwerken. Ik kan me een bijeenkomst herinneren uit 2016. Die avond hebben we nagedacht hoe we zp-organisaties beter kunnen organiseren en zichtbaar maken. Die bijeenkomst heeft geresulteerd in een aantal subsidies voor ‘leren-met-elkaar-kringen’ en het opzetten van ondernemersnetwerken. Ons onderlinge contact heeft dus zeker effect. Het draagt bij aan het verder versterken van ondernemersnetwerken en het ondernemersklimaat in de regio.”

Jij spreekt veel ondernemers. Hoe kijken zij aan tegen het ondernemersklimaat in de regio Zwolle?

“Dat wordt tweejaarlijks gemonitord door MKB-Nederland. Bij de laatste verkiezing van 2020-2021 kwam Overijssel als tweede uit de bus. Dat is een mooi signaal en betekent dat de provincie door de stemmers wordt ervaren als een orgaan dat dichtbij mensen staat,

gemakkelijk vindbaar is en pragmatisch wil samenwerken. En dat is ook wat wij willen uitstralen. Niet alleen een overheidsorgaan van regels en wetten, maar een organisatie die écht meedenkt en helpt met oplossingen zoeken.

Natuurlijk spreek ik ook wel eens ondernemers die er anders over denken en de provincie hopeloos bureaucratisch vinden. Dat houd je altijd. Maar wij streven ernaar onze dienstverlening continue te verbeteren.”

Hoe kan die bureaucratie verminderd worden?

“Ik denk dan in de eerste plaats aan minder strenge regels rondom aanbestedingstrajecten.

De drempels die nu worden opgeworpen, zijn soms onnodig hoog. De indiener moet heel veel werkervaring hebben en een flinke financiële buffer. Die eisen zijn voor velen te streng.”

Wat kan de provincie daaraan doen?

“Drempels verlagen waar dat kan. Bijvoorbeeld met ons Startup in Residence programma, dat ook toegankelijk is voor zp’ers. Met dit inkoopprogramma wil de provincie duurzame innovaties een kans geven op een vervolgopdracht. Deelnemers werken samen aan een innovatieve businesscase. Het is een intensief traject met trainingen en gesprekken met beoogde afnemers. Van de 53 aanmeldingen zijn er 16 geselecteerd. Die doorlopen nu een testfase. Als dat goed is verlopen, kan het eindproduct voor de periode van 1 tot 3 jaar direct worden ingekocht door de provincie.”

Hoe kunnen zp’ers meedoen met dit programma?

“Het begint met aanmelden bij de provincie en je idee pitchen. Past jouw innovatieve idee in het programma dan krijg je de kans om het toe te passen en uit te werken. Als het succesvol is afgerond, kijken we of er kansen zijn om op te schalen. Op die manier proberen we werkgeverschap te stimuleren.”

Het werkgeverschap past niet bij elke zelfstandige…

“Klopt. Iedere zp’er natuurlijk vrij om die keuze te maken. Maar het economisch beleid van de provincie is gericht op het vergroten van werkgelegenheid. Daarom stimuleren we ondernemers die verder willen groeien naar het werkgeverschap. Daarin werken we samen met netwerkorganisaties.”

Welke rol neemt ZP Netwerken daarin?

“Vooral als vraagbaak, verbinder en stem van zelfstandigen aan vergadertafels. De nieuwe site met een vraag- en aanbodvoorziening is een goede ontwikkeling, want het verbindt bedrijfsleven en zp’ers met elkaar. Een volgende stap is dat ZP Netwerken aanschuift bij sectortafels van de Human Capital Agenda en Economic Board. Zo kunnen we nog beter zorgen dat zp’ers worden gehoord. De provincie staat altijd open voor signalen. We hebben niet overal een oplossing voor, maar binnen ons beleid en als lobbyist in Den Haag kunnen we onderwerpen op de agenda zetten en samen werken aan een sterke economie in onze regio.”

Op November 16, 2022